Kogendijk 78 , 1862 XG Bergen       072-5897023   06-55757702        info@andreygosse.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET BS-ERKENDE SCHILDERSBEDRIJF, HIERIN
GEREPRESENTEERD DOOR DE BETERE SCHILDER-ORGANISATIE.
Deze Algemene Consumentenvoorwaarden voor het BS-erkende schildersbedrijf zijn tot stand gekomen per 01-10-
2007 en zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, indien
partijen zijn overeenkomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomst worden aangemerkt.
Deze voorwaarden zijn door ‘de Betere Schilder’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder
nummer 24360945
INHOUDSOPGAVE
ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
ARTIKEL 3 - Aanbod
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
ARTIKEL 8 - Overmacht
ARTIKEL 9 - Oplevering
ARTIKEL 10 - Zekerheid
ARTIKEL 11 - Betaling in termijnen
ARTIKEL 12 - De eindafrekening
ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting
ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen en ontwerpen ed
ARTIKEL 15 - Garantie
ARTIKEL 16 - Geschillenregeling
ARTIKEL 17 - Nederlands Recht
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door de
Betere Schilder, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die
glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden
uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de
ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij
door de ondernemer geleverde materialen.
ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en
consument.
ARTIKEL 3 - AANBOD
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij
spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is
onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk
kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur
van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van
oplevering.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en
in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd:
aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen
een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk
zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de
ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de
kosten van het werk;
c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de ondernemer
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief
en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze
algemene voorwaarden.
ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE
OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het
aanbod door de consument.
Bij voorkeur schriftelijk of electronisch.
ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De
werkzaamheden worden verricht binnen de normale
werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de
daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals
deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering
van het werk.
3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
- onjuistheden in de door de consument verlangde
constructies en werkwijzen;
- kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het
werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of
hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn
gesteld;
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden,
waaronder het werken op een
- ondeugdelijke ondergrond.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze
hem niet is toe te rekenen.
5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt
verricht door terzake deskundige personen.
6. Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de
voorschriften mogen aan de consument worden
doorberekend, mits de ondernemer ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst niet op de hoogte was van de
wijziging.
ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het
werk te verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan
beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen
(zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te
verschaffen gegevens.
3. De consument verschaft de opdrachtnemer de hem ter
beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve
van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten
van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de
consument.
4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit
te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het
werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig
worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging
ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig
in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het
voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband
houdende schade en kosten aan de ondernemer te
vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden
toegerekend.
6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt
door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde
constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
consument ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de
consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
ARTIKEL 7 - MEER- EN MINDERWERK
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan
de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in
overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat
een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of
minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit
voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10%
van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan
10% van de prijs van het werk wordt behoudens
spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk
overeengekomen.
ARTIKEL 8 - OVERMACHT
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen
onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden
toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering
van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de
andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der
partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is
de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn
verplichtingen.
ARTIKEL 9 - OPLEVERING
1. wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn
overeengekomen, wordt het werk op deze datum
opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van
oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of
omstreeks deze datum opgeleverd;
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de
consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en
deze het werk heeft aanvaard;
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken nadat de
consument van de ondernemer bij aangetekende brief de
mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze
heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
- wanneer de consument het object waaraan het werk is
verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat
door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in
gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is.
ARTIKEL 10 - ZEKERHEID
1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst
zekerheid bedingen van de consument.
2. De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst
zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen
dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal
nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval
weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de
ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voorzover dit gerechtvaardigd is.
ARTIKEL 11 - BETALING IN TERMIJNEN
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen
geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.
Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee
weken na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de
ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van
het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid
betaling van een termijn op te schorten.
ARTIKEL 12 - DE EINDAFREKENING
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de
ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van
de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke
opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of
minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van
de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de
gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten.
Indien van toepassing wordt verder een specificatie van
meer- en/of minderwerk opgenomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats
voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom,
behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
5. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de
overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden
overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele
overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie
duidelijk te blijken.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie
weken na ontvangst van de rekening.
ARTIKEL 13 - NIET-NAKOMING VAN DE
BETALINGSVERPLICHTING
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk
geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12
lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op
zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft
binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering
te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de
ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken
van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en
artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente
ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde
termijn van twee weken bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan
hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke
kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
4. Indien de consument met de betaling van een termijn als
bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer
gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument
schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen
na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin
bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding
van kosten, schade en rente onverlet.
5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte
materialen, totdat de consument aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
6. Indien de ondernemer een door hem aan de consument
verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de
consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de
ondernemer niet binnen twee weken na ontvangst van deze
brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3
van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige
toepassing.
ARTIKEL 14 - EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN
ONTWERPEN E.D.
1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen,
modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de
ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden,
blijven zijn eigendom.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen,
omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde
rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden
voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
ARTIKEL 15 - GARANTIE
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het
werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen
perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij
aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk.
Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de
genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk
aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
2. De ondernemer en de consument kunnen schriftelijk
overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze
leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op
een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet
gelden. Het staat de ondernemer vrij om samen met de
consument andere bindende afspraken over de
garantievoorwaarden te maken. Deze overeengekomen
afspraken dienen op de offerte of anderszins schriftelijk
vermeld te worden.
Garantie buitenschilderen
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde
buitenschilderwerk:
- voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door
weersinvloeden;
- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste
verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet
op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
- wordt aangebracht met behulp van het correcte
applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften
van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde
buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar bij:
- transpartante beitsen
- transparante vernissen
3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal
aangebrachte lagen is de garantietermijn drie jaar bij:
- dekkende watergedragen verf
- dekkende vochtregulerende verf
- dekkende beits
- dekkende high solid verf
- dekkende traditionele verf
4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal
aangebrachte lagen is de garantietermijn vier jaar bij:
- dekkende gesiliconiseerde verf
Garantie binnenschilderen
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde
binnenschilderwerk
- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste
verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet
op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
- wordt aangebracht met behulp van het correcte
applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften
van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier
jaar.
Garantie glaszetten
1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas
wordt geplaatst volgens de van toepassing zijn de normen
en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant
gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert
de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na
plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door
stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst
isolerend dubbelglas zal plaatsvinden.
2. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar
door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na
plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna
het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer
moet worden uitgevoerd.
3. Buiten de garantie vallen:
- Mechanische breuk;
- Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming
wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken,
beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste
verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan
de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie
verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.
Garantie behangen
- De ondernemer garandeert dat het behang/de
wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt
aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende
fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.
ARTIKEL 16 - GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over
de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als
door de ondernemer worden voorgelegd aan de
kantonrechter of de geschillencommissie.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als
door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie:
de Betere Schilder, Goudmos 13, 2661 MA Bergschenhoek.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst
bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het
geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij
de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de
consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of
hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan
te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter
aanhangig te maken.
5. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden
bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een
geschil is van beide partijen een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde
Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te
nemen.
ARTIKEL 17 - NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands
recht

Andre Ygosse schilderwerk

Kogendijk 78
1862 XG Bergen
Nederland

 

Werkplaats:
Otterkoog 16b
1822 BW Alkmaar

 

KvK: 37060776
BTW:NL097930386B01
 

Telefoon

T: 072 589 7023
M: 06 5575 7702

Email

Info: info@andreygosse.nl